Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Decree No. 103/2014/ND-CP stipulating the minimum wage for employees working in enterprises, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals, agencies and organizations that hire workers.

Main Region

First Region

Viet Nam
Conditions of employment; Wages
2014-11-11
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Nghị định 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

Basic Text region

Electronic region