Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Decree No. 53/2016/ND-CP regulations on management of employees, salaries, remuneration and bonuses of joint-stock Companies.

Main Region

First Region

Viet Nam
Conditions of employment; Wages
2016-06-13
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Nghị định 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

Basic Text region

Electronic region