Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Decree No. 48/2015/ND-CP of 15 May 2015 detailing a number of articles of the Law on Vocational Education.

Main Region

First Region

Viet Nam
Education, vocational guidance and training
2015-05-15
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp

Basic Text region

Electronic region