Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Decree No. 141/2017/ND-CP prescribing the regional minimum wage rates for employees working under employment contracts.

Main Region

First Region

Viet Nam
Conditions of employment; Wages
2017-12-07
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Basic Text region

Electronic region