Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Decision No. 3969/VBHN-BLDTBXH Guiding the implementation of a number of articles on the national employment fund prescribed in Decree No. 61/2015/ND-CP dated July 9th 2015, on Job Creation Policies and the National Employment Fund.

Main Region

First Region

Viet Nam
Employment policy, promotion of employment and employment services
2017-09-19
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Thông tư 3969/VBHN-BLĐTBXH Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP

Electronic region