Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Loi n° 13/2020 modifiant Loi n° 108 du 28 mars 2013 sur les étrangers.

Main Region

First Region

Albania
Migrant workers
2020-02-12
National
Law, Act

Second Region

Ligji Nr. 13/2020 për disa ndryshime dhe shetesa në Ligjin Nr. 108/2013 "për të huajt"

Electronic region