Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Decree No. 108/2010/ND-CP providing for region-based minimum wage levels for labourers working for Vietnamese companies, enterprises, cooperatives, cooperative groups, farms, households and individuals and other organizations employing labourers.

Main Region

First Region

Viet Nam
Migrant workers
2010-10-29
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Nghị định 108/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
Provides for region-based minimum wage levels for labourers. Revokes Decree No. 97/2009/ND-CP of October 30 2009.

Entry dates region

  Date of entry into force
  2011-01-01
  --

Electronic region

Serial region

  Serial title
  Official Gazette, the English Translation of Công Báo.
  Date
  2010-11
  Number
  No. 5
  ISBN
  pp. 15-19